Salgs og leveringsbetingelser

All-in-one PC’ere

Salgs- og leveringsbetingelser for samhandel med VisionLine ApS (CVR.NR. 27 23 48 28)

Nærværende betingelser for levering af hardware m.v. er gældende indtil de skriftligt måtte blive ændret af VisionLine ApS. Der tages forbehold for trykfejl og lignende.

Disse betingelser finder anvendelse, såfremt der ikke skriftligt er indgået aftale om andet mellem VisionLine ApS og køber. Betingelserne vil således tillige være gældende i relation til øvrige aftaler, f.eks. leje, leasing og serviceaftaler mellem de samme parter, også selvom et køb ikke er sket.

VisionLine ApS distributionsnet og leveringsaftaler kan medføre, at køber får tilsendt produkter fra en ikke VisionLine ApS ejet adresse/lokation med en følgeseddel fra denne afsender. Selvom følgesedlen skulle indeholde salgs- og leveringsbetingelser, der ikke er overensstemmende med nærværende betingelser, skal nærværende betingelser fortsat gælde i forholdet mellem VisionLine ApS og køber.

Købers egne leverings- og indkøbsbetingelser medfører ingen forpligtelser for VisionLine ApS, medmindre VisionLine ApS skriftligt har givet sin accept af disse.Køber erklærer ved sin ordreafgivelse at være erhvervsdrivende.

 1. Tilbud, accept og ordrebekræftelse

  1.1 Hvis der fremsendes skriftligt tilbud, er dette kun bindende for VisionLine ApS, såfremt dette accepteres inden 14 dage fra den anførte dato i VisionLine ApS tilbud eller inden for den korteste acceptfrist, der måtte være angivet.

  1.2 Såfremt VisionLine ApS ordrebekræftelse afviger fra købers ordre ved tillæg, indskrænkning, eller forbehold, og køber ikke vil acceptere disse ændringer, skal denne inden 3 dage meddele dette til VisionLine ApS. Hvis dette ikke sker, gælder alene VisionLine ApS ordrebekræftelse.

 2. Forbehold vedrørende varer som ikke er på lager

  2.1 Når intet andet er angivet, er et tilbud fra VisionLine ApS vedrørende varer, som ikke findes på eget lager, afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse af pågældende varer samt tilvirkning af samme, og ethvert tilbud er afgivet med forbehold for ændrede bestemmelser for ind- eller udførsel af varer. Såfremt disse forbehold aktualiseres, er VisionLine ApS berettiget til at tilbagekalde det afgivne tilbud eller annullere en indgået aftale, uden at dette berettiger tilbudsmodtageren til at rejse krav af nogen art.

 3. Kataloger, beskrivelser m.v.

  3.1 Enhver oplysning – uanset om den hidrører fra VisionLine ApS eller en af dennes forretningsforbindelser – angående vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i katalog, datablad, beskrivelse, prospekt, annonce, på hjemmeside m.v. er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, der udtrykkeligt henvises til dem i tilbud og/eller ordrebekræftelse.

  3.2 For produkter, der ifølge deres art kræver særlig dokumentation med henblik på montage, tilslutning, drift og/ eller vedligeholdelse, er køber forpligtet til at iagttage og følge disse. VisionLine ApS forbeholder sig ret til at foreskrive, at sådan dokumentation behandles fortroligt.

  3.3 Specifikke krav fra køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftede af VisionLine ApS.

 4. Ejendomsforbehold

  4.1 VisionLine ApS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil betaling af alle fakturaer vedrørende leverancen har fundet sted, og kan ved betalingsmisligholdelse tilbagetage den solgte genstand, idet nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal betragtes som et særligt tvangsfuldbyrdelsesgrundlag efter retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.

 5. Købers annullering af ordren 

  5.1 Køber har kun ret til annullering af en ordre eller udskydelse af leveringstiden af en ordre mod forudgående skriftlig aftale med VisionLine ApS.

 6. Priser

  6.1 De angivne priser er inklusive emballage, men eksklusive moms, fragt – og ekspeditionsgebyr og andre eventuelle afgifter.

  6.2 Medmindre andet er aftalt, betaler køber fragt til leveringsadressen samt ekspeditionsgebyr.

  6.3 VisionLine ApS forbeholder sig ret til på leveringsdagen at ændre priserne i overensstemmelse med ændringer i forhold, som ligger uden for VisionLine ApS kontrol.

  6.4 Forøges VisionLine ApS omkostninger som følge af købers forhold, kan VisionLine ApS kræve godtgørelse herfor.

 7. Betaling

  7.1 VisionLine ApS standardbetalingsbetingelse er, at seneste rettidige betalingsdato er 14 dage fra dateringen på den af VisionLine ApS til køber fremsendte faktura, medmindre andet er aftalt.

  7.2 Betaler køber ikke rettidigt, tilskrives der renter fra fakturaens dato. Rente tilskrives med 2 % pr. måned. I tillæg hertil kan VisionLine ApS kræve rykkergebyrer, inkassogebyrer og andre udgifter knyttet til inddrivelsen af købesummen. Købers pligt til at betale rettidigt består, selv om køber reklamerer over fejl eller mangler, alternativt skal køber deponere købesummen i tilfælde af, at der påberåbes fejl eller mangler.

  7.3 Aftalte rabatter ydes kun, såfremt betaling indgår rettidigt.

  7.4 Køber eller dennes koncernforbundne selskaber er uberettiget til at modregne krav i VisionLine ApS tilgodehavende. VisionLine ApS har således krav på effektiv betaling.

 8. Risikoens overgang

  8.1 Risikoen overgår til køber ved varens levering. Levering sker ab VisionLine ApS lager i Herlev. Sker forsendelse med fremmed fragtfører, sker levering dog ved overgivelse til sådan fragtfører, eller ved overgivelse til speditør, uanset om denne blot formidler transporten eller selv forestår denne.

  8.2 VisionLine ApS tilbyder en generel forsikring på forsendelser, som faktureres køber på alle forsendelser. Denne forsikring dækker såfremt varen ødelægges eller forsvinder under transporten. Køber kan skriftligt frasige sig denne forsikring og dermed selv bære alle risici under transporten.

  8.3 Eventuelle skader forvoldt under transporten af varen, skal reklameres og dokumenteres over for VisionLine ApS senest 14 dage efter modtagelsen af varen. Dokumentation skal ske ved billeddokumentation af såvel det beskadigede produkt som af emballagen.

 9. Leveringstid og forsinkelse

  9.1 Enhver angivelse af leveringstiden er skønsmæssigt fastsat og er angivet omtrentligt.

  9.2 VisionLine ApS er endvidere berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, såfremt overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som VisionLine ApS ikke er herre over, jf. f.eks. afsnit 10 om force majeure.

  9.3 Med forbehold af punkt 9.2 er køber i tilfælde af en overskridelse af den angivne, respektivt den specificerede, leveringstermin med mere end 60 dage berettiget til skriftligt at hæve købet, men forsinket levering berettiger ikke køber til erstatning for hverken direkte eller indirekte tab, uanset årsagen, herunder uagtsomhed.

 10. Force Majeure

  10.1 VisionLine ApS er berettiget til at annullere ordrer over for køber eller udskyde disses effektuering og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvis skyldes omstændigheder, som VisionLine ApS ikke er herre over, såsom oprør, uroligheder, krig, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra underleverandører, uheld i produktion eller afprøvning, naturkatastrofer eller manglende energiforsyning. Samtlige købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod VisionLine ApS.

 11. Returnering

  11.1 Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Retursendinger skal være komplette i ubrudt og ubeskadiget original emballage og tilbehør med angivelse af originalfakturaens nummer og dato samt autorisationsnummer for retursendingen (RMAnr.). VisionLine ApS forbeholder sig ret til ved kreditering at foretage et fradrag for returneringsgebyr på 10% af fakturaværdien eller den samlede værdiforringelse såfremt denne er større end 20% af varens oprindelige købspris.

 12. Mangler

  12.1 VisionLine ApS er i en periode af minimum 1 år fra varens afsendelse berettiget og forpligtet til at udskifte eller reparere dele, der er behæftet med fabrikationsfejl forudsat at:
  1. Køber reklamerer rettidigt.
  2. Mangelfulde varer returneres af køber til VisionLine ApS.
  3. VisionLine ApS efter foretaget undersøgelse finder det godtgjort, at forefundne mangler skyldes fejl i materiale eller udførelse, og ikke begrundes i forkert behandling eller opbevaring, vanrøgt, installation, reparation eller ændringer foretaget af køber, eller er begrundet i hændelige begivenheder.

  12.2 Uanset det i punkt 12.1. anførte, er VisionLine ApS berettiget til at foretage omlevering eller returnere købesummen, såfremt VisionLine ApS vurderer, at udskiftning eller reparation medfører unødige omkostninger.

  12.3 Bortset fra forhold som er omfattet af punkt 12.1, er VisionLine ApS ikke ansvarlig for mangler ved det leverede, uanset årsagen, herunder simpel uagtsomhed. Det bemærkes særskilt, at punkt 12.1. ikke omfatter programmel, og at VisionLine ApS ikke kan gøres ansvarlig for fejl vedrørende leveret programmel.

  12.4 Garantireparationer udføres som indleveringsservice hos VisionLine ApS. Indleveringen til VisionLine ApS sker for kundens regning og risiko. VisionLine ApS anbefaler, at indlevering sker i original emballage. Tilbagelevering af det reparerede produkt sker for VisionLine ApS regning til en adresse i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland.

  12.5 Garantien dækker den oprindelige hardwarekonfiguration som specificeret i fakturaen. Fejl som måtte opstå som følge af købers eller 3. parts indgreb er ikke omfattet af garantien.

  12.6 Garantireparationer omfatter reparation eller udskiftning af defekte komponenter. Reparationen dækker ikke genetablering af software, indlæsning af sikkerhedskopi, o.l.

  12.7 Det er købers ansvar at tage og opbevare sikkerhedskopi af såvel data som programmel. 

  12.8 Fejlsøgning som ikke viser fejl på de af VisionLine ApS leverede varer, debiteres efter medgået tid.

  12.9 Den originale faktura er gyldigt garantibevis.

  12.10 Såfremt VisionLine ApS ikke foretager omlevering eller reparation, og forudsat at VisionLine ApS er forpligtet til at svare erstatning, begrænses erstatningen til et beløb svarende til omkostningerne ved at udbedre manglen ved det leverede, og den kan maksimalt andrage den aftalte købesum for den pågældende enhed.

  12.11 For så vidt angår produkter, der sælges med brugsvejledning, henvises i øvrigt til særskilte forpligtelser angående udskiftning/reparation.

  12.12 VisionLine ApS indestår ikke for, at de leverede produkter vil fungere fejlfrit eller uden driftsstop, eller at alle eventuelle programmelfejl vil blive rettet

 13. Reklamation

  13.1 Produkterne leveres alene med de garantier, som producent eller leverandør tilbyder VisionLine ApS. Køber kan således ikke påberåbe sig nogen garanti over for VisionLine ApS som køber ikke ville kunne have påberåbt sig over for producenten eller leverandøren, hvis der havde været leveret direkte fra denne. Såfremt producenten eller leverandøren stiller særlige formkrav i forbindelse med reklamation m.v. skal disse krav iagttages af køber.

  13.2 Køber er forpligtet til at undersøge varen straks ved modtagelsen. Reklamationer skal fremsættes skriftligt straks efter modtagelsen eller såfremt der er tale om skjulte fejl, straks efter disse blev eller burde have været konstateret.

  13.3 Har køberen ikke inden 1 måned efter genstandens levering til ham meddelt VisionLine ApS, at han vil påberåbe sig en mangel, kan han ikke gøre den gældende, medmindre VisionLine ApS har påtaget sig at indestå for genstanden i længere tid.

 14. Produktansvar

  14.1 VisionLine ApS er kun ansvarlig for skader forvoldt af de leverede produkter, såfremt det dokumenteres, at den opståede skade skyldes fejl eller forsømmelse udvist af VisionLine ApS.

  14.2 VisionLine ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller nogen anden form for indirekte tab.

 15. Ansvar og erstatning

  15.1 Følgende generelle forhold for ansvar og erstatning er gældende for alle paragraffer i nærværende standardbetingelser.

  15.2 VisionLine ApS er i intet tilfælde, der direkte eller indirekte refererer sig til det leverede, dettes brug eller VisionLine ApS ydelser i øvrigt, ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, såsom driftstab, forgæves omkostninger, skade på person, ejendom eller andre følgeskader, herunder tab eller forvanskning af data. VisionLine ApS hæfter således aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

  15.3 VisionLine ApS skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for skader, der skyldes, at køberen har undladt at opfylde de forpligtelser, der påhviler ham. VisionLine ApS skal ej heller være ansvarlig for nogen indirekte skade eller følgeskade, herunder driftstab, manglende besparelser eller for noget krav rejst af tredjemand mod køber, selvom VisionLine ApS er blevet gjort opmærksom på sådanne skader, driftstab eller krav.

  15.4 Såfremt VisionLine ApS er forpligtet til at svare erstatning efter dansk ret, begrænses erstatningen til et beløb svarende til omkostningerne ved at udbedre manglen ved det leverede, og den kan maksimalt andrage den aftalte købesum for den pågældende enhed.

  15.5 Ovennævnte begrænsning i et erstatningsbeløb skal gælde, uanset hvorledes erstatningskravet begrundes eller formuleres, og gælder således også krav, der begrundes med forsømmelighed eller uagtsomhed.

 16. Købers økonomiske forhold 

  16.1 Såfremt købers økonomiske forhold efter VisionLine ApS opfattelse ikke er tilfredsstillende, eller såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelser vedrørende tidligere leverancer, er VisionLine ApS berettiget til at annullere ikke effektuerede ordrer, medmindre køber straks, efter skriftligt at være anmodet derom, betaler for alle tidligere leverede varer, og forudbetaler endnu ikke effektuerede ordrer.

  16.2 Såfremt købers økonomiske forhold kan sidestilles med anticiperet misligholdelse kan VisionLine ApS kræve erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

  16.3 Såfremt køber træder i betalingsstandsning, forhandler om akkord eller der afsiges konkursdekret eller lignende over køber er VisionLine ApS berettiget til at ophæve enhver aftale eller suspendere fremtidige leverancer, uden at køber kan fremsætte noget krav over for VisionLine ApS. Har VisionLine ApS uforfaldne tilgodehavender forfalder disse straks til betaling.

 17. Delvis ugyldighed

  17.1 Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende standardbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed og gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

 18. Forældelse af krav

  18.1 Intet krav, uanset dets art eller begrundelse, som opstår i forbindelse med leverancer baseret på nærværende standardbetingelser, kan rejses af køber mere end 12 måneder efter, at årsagen til kravet er opstået.

 19. Ophavsret og ejendomsret

  19.1 VisionLine ApS hæfter over for køber for, at anlægget ikke krænker tredjemands patenter eller ophavsret. 

  19.2 Køber erhverver ingen ophavsret til produkter helt eller delvist udviklet af VisionLine ApS.

  19.3 Køber erhverver ingen ejendomsret til eventuelt programmel, kildeprogrammer, dokumentation eller lignende.

 20. Tavshedspligt

  20.1 Parterne og deres personale skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende med hensyn til oplysninger vedrørende medkontrahenten og andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med de i denne kontrakt omhandlede leverancer, tjenesteydelser, udvikling m.v.

 21. Værneting

  21.1 Retssager ifølge nærværende standardbetingelser afgøres ved retten i Glostrup eller Østre Landsret, såfremt spørgsmålet er omfattet af Østre Landsrets kompetence.